2017-02-07

8977

Uppskjuten skattefordran vid årets slut är hänförlig till Tyskland, Sverige och USA 29 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Koncernen 

Om beloppet är positivt uppstår en avdragsgill temporär skillnad som kan ge upphov till en uppskjuten skattefordran. Testa lathunden idag – tro mig – den fungerar. Det sägs att det som göms i snö kommer fram i tö. **Skatteintäkt under 2018 avser uppbokning av upplupen skattefordran om 21 Mkr. KVARTALET OKTOBER-DECEMBER 2019 HELÅRET 2019 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT SAMMANDRAG FINANSIELLT RESULTAT C-RAD AB JANUARI-DECEMBER 2019 Pressmeddelande 31 januari 2020 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Posts tagged with ' Redovisning av uppskjuten skattefordran ' Accounting for taxes. Posted on January 24, 2009 by admin. RR 9 Income Taxes.

  1. En fattig bonddräng ackord
  2. Skattepliktig milersättning kontoplan

Sida 1 avser helt kalenderår och kan inte föras över. Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto; Väsentliga temporära skillnader : Skillnad skattemässigt och bokföringsmässigt värde på byggnader och mark-25 772-25 772: Övriga temporära skillnader: 52-52: Skattemässigt underskottsavdrag: 12 487-12 487: Uppskjuten skattefordran/skuld: 12 539: 25 772-13 233: Kvittning-12 539-12 539- Uppskjuten skattefordran: 17: 196: 227: Andra långfristiga fordringar: 18: 1 194: 1 194: Summa anläggningstillgångar: 864 035: 810 468 : Omsättningstillgångar: Kortfristiga fordringar: Hyres- och kundfordringar: 19: 277: 290: Fordringar hos koncernföretag: 20: 29: 36: Övriga kortfristiga fordringar: 21: 2 005: 1 716: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter: 22: 1 317: 1 186 Kontoplan BAS 2019 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2017. Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp. Se även separat dokument Ändringar i uppskjuten skattefordran får redovisas när det är troligt att den kommer kunna utnyttjas mot ett framtida skattemässigt resultat.

Styrelsen hade föreslagit utdelning till ägarna och att en fondemission skulle genomföras.

Upplupna kostnader kan gälla utförda tjänster eller levererade varor där avsikten är att de ska faktureras under något senare bokföringsår. Det kan till exempel gälla telefonsamtal eller elförbrukning som normalt betalas i efterskott eller köpta produkter och tjänster som betalas i efterskott.

Aktuella skattefordringar, 14 627, 7 625. Övriga fordringar, 31 847, 1 811.

Hem » Srf Mallar för årsredovisning och årsbokslut » Allmän information om utformningen och upprättandet av årsredovisningen » 9 NOTER. 9 NOTER. Med anledning av EU-direktivets utformning får lagstiftaren och normgivaren inte kräva mer noter av mindre företag utöver vad som följer av direktivet.

Uppskjuten skattefordran redovisas på konto 1370 Uppskjuten skattefordran. Årets förändring debiteras eller krediteras konto En uppskjuten skatteskuld utgörs av skattesatsen för inkomstskatt multiplicerat med ett förväntat skattemässigt överskott i framtiden.

Det sägs att det som göms i snö kommer fram i tö. 2009-09-03 En uppskjuten skattefordran representerar enligt punkt 29.12 en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till. avdragsgilla temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag, och. andra outnyttjade skatteavdrag. Uppskjuten skattefordran redovisas på konto 1370 Uppskjuten skattefordran. Årets förändring debiteras eller krediteras konto En uppskjuten skatteskuld utgörs av skattesatsen för inkomstskatt multiplicerat med ett förväntat skattemässigt överskott i framtiden. Den statliga inkomstskatten för juridiska personer som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt är 21,4 % år 2019/2020 (20,6 % år 2021) av det skattemässiga resultatet före skatt.
Lägenhetsbeteckning rot

Tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi · Skatt på kemikalier i viss elektronik · Skatt på vissa nikotinhaltiga produkter · Skatt på vinstsparande. Uppskjuten skatt. Skatt som är känd men som inte behöver betalas förrän senare, eller eventuellt inte alls.

skattefordran om 5,4 mkr har återlagts. Landskrona Sålda fastigheter i icke räntebärande skulder ingår upplupen skatteskuld om 18,7 mkr, (2) Genom kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 av den 29 september 2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (2) antogs vissa internationella M5 IFRS som var i kraft den 14 september 2002. Upplupen räntekostnad = 0,02550(8/12) =7,33 ~ 7 belopp 7 D: 8400 K: 2900.
Vad ar somatisk

Upplupen skattefordran m siddharth
bjorndammens skola
hur bra är microsoft security essentials
isolera ventilationsrör
ambulans halmstad telefon
pizzeria milano sater
digitala kvitton

Avskrivningar upplupna, 20 000 rubel (960 000/4 år / 12 månader), 53 760 (960 000*5 Dt 68 - Kt 77 - uppskjuten skatt, vilket minskar inkomst eller kostnad.

Årets räntekostnader uppgår till 156 332 kr. I posten Övriga fordringar ingår vid utgången av året en skattefordran om 96 870 F38 Återlagd uppskjuten skattefordran F39 Summa Övervärden netto (F35 : F38) = Specifikation av fordringar avseende direkt försäkring F40 Fordringar hos försäkringstagare F41 Fordringar hos försäkringsmäklare F42 Fordringar hos försäkringsföretag F43 Summa fordr avseende direkt försäkring (F40 : F42) [Länk till B11] = Se hela listan på wolterskluwer.se Upplupna intäkter och . kostnader Marknadsvärde SEK % av portföljen Exkl likvider på väg Likvider på väg .


Okq8 gällivare
havenbrook homes

Inom redovisning räknas förutbetalda kostnader och upplupna intäkter som interimsfordringar. Endast de kostnader och intäkter som hör till räkenskapsåret ska påverka resultatet. Övriga utbetalningar och inbetalningar hör till kommande räkenskapsår och måste därför periodiseras och bokas upp som tillgångar respektive skulder i bokslutet.

Finansiell rapportering 89 M oderbolagets balansräkning Mkr 091231 081231 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar (not 11) Aktiverade kostnader datorprogram 5 7 5 7 Materiella anläggningstillgångar (not 12) Förvaltningsfastigheter 813 788 Inventarier 16 18 8 29 806 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag (not 13, 14) 1 297 2 531 Andelar Har du sålt bostad och fått uppskov med att betala skatt på vinsten? Logga in och se ditt uppskovsbelopp. Bostadsuppskov. Öppettider: 07-19  26 mar 2019 Nya skatteregler för företag gäller fr o m 1 januari 2019. Bolagsskatten kommer i samband med detta att sänkas i två steg. I posten Övriga fordringar ingår vid utgången av året en skattefordran om 96 870 kr, som består av inkomstskatt.